Semalt: Spamerler gülläp ösmek üçin ulanýarlarmy?

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun, näçe seresap bolmagyňyzyň möhüm däldigini, spam elmydama poçta gutyňyzda spam hatlaryny aljakdygyny aýtdy. Düşünmek kyn zat, spamçylaryň şol e-poçta salgylarynyň hemmesini nädip alyp bilýändigi. Öňüni alyş çäreleri görüp bilseňizem, bu meselede edip biljek zadyňyz az. Wagtyň geçmegi bilen spamerler elmydama size e-poçta salgysyny almagyň ýoluny tapýarlar. Ulanyjylar bu erbet niýetiň sebäbine düşünip bilmeýärler.

Kanadanyň “Voxbox World Telecom Inc” girdejili kompaniýa hasaplanmaýar. Şeýle-de bolsa, spamçylar bu barada alada etmeýärler. Özüni Fransis diýip atlandyrýan spamer, bu kompaniýany poçta habarlary bilen baglanyşdyrdy. Fransis diňe “Voxbox” -dan aksiýalary satyn aldy, soň bolsa açgöz alyjyny tapmak we paýlaryny girdeji bilen satmak üçin spam habarlary ibermek kararyna geldi.

Şeýle "zibil we nasos" aksiýa shemasy gaty meşhur bolýar. Spam süzgüçleriňiz bar bolsa-da, spamçylar elmydama spam hatlarynyň göz öňünde tutulan alyja iberilmegini üpjün etmekden gaça durmagyň ýoluny tapýarlar. Aboveokarda agzalan strategiýany ulanmagy makul bilýärler, sebäbi spam etjek web sahypasyna baglanyşyk bolmazdan üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär. Olara diňe aksiýany gysýan habar gerek.

Oksford uniwersitetiniň professory Jonatan Zittrain we Purdue uniwersitetiniň dosenti Laura Frider tarapyndan geçirilen gözleg, spamçylaryň gülläp ösmeginiň sebäbiniň bu shemalaryň işleýändigini görkezdi! Hemme zat meýilnama boýunça gidýän bolsa, 5 göterim töweregi girdeji gazanýar, aksiýalaryny satyn almagy başaranlar bolsa goýumlarynyň 7 göterimini ýitirýärler.

Gowy habar, spamerlerden dynmak üçin ýönekeý, ýöne täsirli usul ulanyp bilersiňiz. Ilki bilen spamy pozmaly. Teklip näçe gowy we özüne çekiji bolsa-da, oňa garşy duruň we aksiýany satyn almaň. Sebäbi adamlaryň köpüsi muny spam diýip düşünmeýändikleri üçin satyn alýarlar. Çalt pul gazanmak synanyşygynyň size mekir oýnap biljekdigini hemişe ýadyňyzdan çykarmaň.